Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Wywiad z Arturem Szczepkiem

Dodano: 4 miesiące temu
Redakcja poleca!
Wywiad z Arturem Szczepkiem

IP: Czym zajmuje się urząd Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców?

AS: Pozwolę sobie zacytować ustawę: „Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców”. A więc zajmujemy się ochroną mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców. Warto podkreślić, że Polska jest jedynym krajem, który posiada taki urząd. Rośnie jednak za granicą zainteresowanie jego działalnością. Coraz częściej jesteśmy zapytywani o nasze doświadczenia przez czynniki rządowe z innych państw. To pokazuje, że nie tylko u nas dostrzega się potrzebę ochrony tego sektora.

Rzecznik może występować w sprawach pomiędzy: przedsiębiorcą a urzędem; przedsiębiorcą a samorządem lokalnym; przedsiębiorcą a instytucją państwową. Interweniujemy, gdy np. urząd wydał niekorzystną decyzję albo uznał firmę winną uchybień i nałożył karę. Podejmujemy też działania o charakterze systemowym, dotyczące ogółu przedsiębiorców, takie jak żądanie wydania objaśnień prawnych do szczególnie skomplikowanych przepisów czy rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie. Rzecznik bierze też udział w pracach nad projektami ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP; Ponadto zwraca się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosi skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także uczestniczy w postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi.

IP: Jaka jest kondycja sektora, którym zajmuje się Biuro Rzecznika i jak można mu pomóc?

AS: Warto wiedzieć, że sektor MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce – ok. 99 %! Generuje on jednocześnie ok. połowy polskiego PKB i daje zatrudnienie ok. 7 mln osób. Jest to więc niezwykle istotna część krajowej gospodarki. Prawidłowe jej funkcjonowanie jest w jak najlepszym interesie państwa i społeczeństwa. Wiemy jednak skądinąd, że sektor MŚP boryka się od lat z wieloma problemami. Naprzeciw nim wychodzi m.in. opracowany przez nas dokument „Konstytucja Biznesu”, będący pakietem ustaw, mających na celu zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród najważniejszych zasad można wymienić: Wprowadzenie zasady – co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, przyjazną interpretację przepisów; możliwość załatwiania niektórych prostych spraw urzędowych przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji. Ten i inne dokumenty powstają we współpracy z wieloma organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. W skład Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku wchodzą: organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. Jest oczywistym, że oni najlepiej wiedzą, co przeszkadza im w prowadzeniu interesów.

IP: Słychać ostatnio o tzw. Nowej Polityce Gospodarczej. Co to dokładnie jest?

AS: Pod patronatem Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i we współpracy z Radą Przedsiębiorców i Radą Naukową przy naszym biurze powstał dokument nazwany właśnie „Nową Polityką Gospodarczą”. Zawiera on postulaty przedsiębiorców, takie jak: dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców; powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej; powołanie Komisji Kodyfikacyjnej zajmującej się przygotowaniem nowych, przejrzystych i sprawiedliwych ustaw podatkowych; rozsądna implementacja prawa unijnego. Dokument powstał na bazie ankiety przeprowadzonej wśród niemal czterystu organizacji biznesowych współpracujących z Rzecznikiem MŚP oraz wśród członków Rady Naukowej przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Opracowanie zawiera postulaty dotyczące: ubezpieczeń społecznych, systemu podatkowego, walki z inflacją, reformy sądownictwa, ułatwień w zakresie OZE, wsparcia dla rzemiosła, odpowiedzialności urzędników czy abolicji zaległych składek ZUS.

IP: Czego mogą się spodziewać mali i średni przedsiębiorcy po nowym rządzie?

AS: To już pytanie do ministrów i posłów koalicji. Mogę jedynie zapewnić, że będziemy kontynuować nasze działania wspierania sektora MŚP. Nie dalej, jak kilka dni temu Pan Rzecznik Adam Abramowicz wnioskował o korektę programu Mały ZUS Plus przez likwidację dwóch barier: wykreślenia ograniczenia czasowego 3 lat i zmianę kryterium przychodowego na dochodowy. Podczas spotkania z Panem Ministrem Rozwoju i Technologii Krzysztofem Hetmanem zaproponował organizację przez resort i nasze Biuro „okrągłego stołu” dla sektora MŚP, podczas którego wypracowane zostałyby rozwiązania problemów od lat sygnalizowanych przez środowiska biznesowe. Propozycja spotkała się z aprobatą Pana Ministra.