Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Nabór – specjalista/opiekun w COM Krzemienna

Dodano: 2 lata temu
Redakcja poleca!
Nabór – specjalista/opiekun w COM Krzemienna

Kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Krzemiennej
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
SPECJALISTA
w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym
Nazwa i adres jednostki:

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzemiennej
 
Określenie stanowiska pracy: specjalista
Wymiar zatrudnienia: pełen etat
Planowana data zatrudnienia: 01.04.2022r.
Wymagania w stosunku do kandydatów:
Wymagania niezbędne:

 
 • Wykształcenie wyższe II stopnia w jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna lub pedagogika terapeutyczna lub psychologia lub oligofrenopedagogika lub terapia zajęciowa lub fizjoterapia albo
 • Ukończenie szkoły policealnej potwierdzone uzyskaniem tytułu zawodowego terapeuty zajęciowego lub uzyskanie lub uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie terapeuty zajęciowego bądź dyplomu instruktora terapii zajęciowej.
 • Co najmniej półroczne, udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zakresie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych albo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub placówkach oświatowych.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych.
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymagania dodatkowe:
 
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Komunikatywność, życzliwy stosunek i otwartość na potrzeby drugiego człowieka.
 • Wysoka kultura osobista, cierpliwość i umiejętność panowania nad emocjami.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność prowadzenia zajęć z uwzględnieniem różnych metod terapeutycznych.
 • Znajomość aktów prawnych regulujących organizację i zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym ustawy o pomocy społecznej z dnia 12  marca 2004r., ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Warunki pracy:
 
 1. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzemiennej.
 3. Tryb pracy: praca zmianowa w systemie 12 godzinnym, 7 dni w tygodniu ( w tym godziny nocne, soboty, niedziele i święta).
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
 • prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia podopiecznych Centrum
 • realizacja czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych, aktywizująco-usprawniających i wspomagających na rzecz podopiecznych Centrum.
 • opracowanie i realizacja zadań wynikających z Indywidualnych Planów korzystania z usług Centrum przez podopiecznych
 • zapewnienie opieki oraz pomocy podopiecznym Centrum w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, adekwatnej do możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia m.in.
 • pomoc w wykonywaniu codziennych obowiązków ( przygotowywanie posiłków, mycie naczyń, robienie zakupów, pomoc w utrzymaniu pomieszczeń w czystości, sprzątanie, zmiana pościeli),
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej (mycie, czesanie, ubieranie),
 • nauka samodzielności, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do codziennych aktywności,
 • organizowanie wolnego czasu dla podopiecznych Centrum,
 • opieka nad podopiecznymi Centrum w transporcie, podczas dowożenia podopiecznych na zajęcia i odwożenia do domu, asekuracja podczas poruszania się, wsiadania, wysiadania,
 • pomoc innym pracownikom Centrum podczas zajęć z podopiecznymi na terenie Centrum i podczas planowanych wyjść poza teren Centrum,
 • pomoc podopiecznym w załatwieniu różnych spraw poza centrum ( realizowanie recept, opłata rachunków, sprawy urzędowe).
Wymagane dokumenty:
 
 • CV opatrzone własnoręcznym podpisem i klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym  w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)”.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej.
 • Kserokopie zaświadczeńo ukończonych kursach, szkoleniach.
 • Zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi ( zawierające okresy zatrudnienia, zakres zadań na stanowisku).
 • Oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • oświadczenie o niekaralności za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.
Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty sporządzone na piśmie w języku polskim, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabórna stanowisko specjalista w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Krzemiennej”  do 14 marca2022 do godz. 09.00 osobiście w Urzędzie Gminy w Dydni, 36-204 Dydnia 224, w Sekretariacie pok. 102 na I piętrze lub pocztą tradycyjną (liczy się data i godzina wpływu).

Informacje dodatkowe:
 
 1. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.
 3. Wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.
 4. W kwestionariuszu osobowym należy podać numer telefonu lub adres e-mail w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dydniaoraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania naborubez podania przyczyny.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w przypadku składania dokumentacji aplikacyjnej o zatrudnienie w związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko pracy zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzemiennej reprezentowane przez Kierownika. Kontakt: 13 4308127 lub pisemnie na adres: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Krzemienna 86, 36-204 Dydnia.
2. Dane zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy zgodnie z ogłoszeniem z dnia 22.02.2022r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych może być:
 1. przesłanka RODO z art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 6 ust. 1 lit. a w zakresie danych kontaktowych numer telefonu, adres-email.
 2. art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917)
 3. oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
5. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, inne osoby i podmioty, które jedynie na podstawie obowiązujących przepisów uzyskują dostęp do tych danych.
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji oraz wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesach zatrudnienia. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Jeżeli dane zostały podane w oparciu o Pani/Pana zgodę* przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z przyszłym naborem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

*Pouczenia:

Podanie danych osobowych w zakresie szerszym, niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa wskazane w punkcie 4 jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.
Źródło: Gmina Dydnia