Dzisiaj jest: 14.8.2020, imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy

Burmistrz Szymon Stapiński z absolutorium i wotum zaufania [ZDJĘCIA]

Dodano: 2 tygodnie temu
Redakcja poleca!
Burmistrz Szymon Stapiński z absolutorium i wotum zaufania [ZDJĘCIA]

Zasadniczym tematem XXVI sesji zwyczajnej odbytej w dniu 30 lipca br., było udzielenie Burmistrzowi Brzozowa – Szymonowi Stapińskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Brzozów za rok 2019, za którymi opowiedziała się liczna grupa szesnastu z obecnych dwudziestu radnych.

Rada Miejska w Brzozowie po zatwierdzeniu sprawozdania Burmistrza Brzozowa z wykonania budżetu gminy Brzozów oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym zaopiniowania wykonania budżetu gminy Brzozów za rok 2019 oraz wnioskiem  o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brzozowa, jak również  opinią RIO w sprawie zaopiniowania wniosku ww. Komisji udzieliła  Burmistrzowi Brzozowa – Szymonowi Stapińskiemu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało szesnastu radnych, przy trzech głosach przeciwnych oraz jednym wstrzymującym. Tym samym Burmistrz uzyskał aprobatę Rady Miejskiej dla podejmowanych działań i prowadzonej polityki finansowej gminy Brzozów.


Uchwalony przez Radę Miejską w Brzozowie budżet na rok 2019 uchwałą  Nr IV/14/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. wyniósł, jak przybliżyła Skarbnik – Anna Konieczna po stronie dochodów 108 mln 856 tys. 464 zł, natomiast po stronie wydatków 107 mln 356 tys. 464 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami  stanowiła nadwyżka budżetu w kwocie 1 mln 500 tys. zł przeznaczona na sfinansowanie rozchodu budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych. Realizacja budżetu  za rok 2019 po stronie dochodowej stanowiła kwotę 122 mln 699 tys. 85 zł i 89 gr, tj. 95,34% planu, natomiast po stronie wydatkowej  117 mln 724 tys. 36 zł i 28 gr – co wynosi 92,55% przyjętego planu.


Udzielenie burmistrzowi absolutorium poprzedziła debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Brzozów za rok 2019 podanego do publicznej wiadomości w dniu  22 lipca br., w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy Brzozów zakończona udzieleniem  Burmistrzowi Brzozowa Szymonowi Stapińskiemu wotum zaufania, za którym opowiedziało się szesnastu radnych. Raport przedstawiony i omówiony w imieniu Burmistrza Brzozowa przez Sekretarza Waldemara Ocha obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku ubiegłym, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i przyjętych uchwał organu stanowiącego.


W imieniu Burmistrza Brzozowa – Szymona Stapińskiego, który z ważnych przyczyn rodzinnych nie mógł uczestniczyć w obradach Rady Miejskiej Sekretarz  – Waldemar Och podziękował radnym za zaufanie wyrażone poprzez udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium.

Podczas sesji Wysoka Rada  podjęta  także uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Brzozów w drodze przetargu oznaczonych w ewidencji geodezyjnej  jako działki:  Nr 590/2 położonej w Turzym Polu, Nr 2926 w Brzozowie, Nr 7492 znajdującej się w miejscowości Stara Wieś oraz  Nr 1110 zlokalizowanej w Przysietnicy zaprezentowane przez Mariusza Owoca – Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury. Wprowadzono zmiany w tegorocznym budżecie gminy Brzozów oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2020-2040, a także podjęto jednogłośnie wprowadzoną do porządku obrad uchwałę w sprawie udzielenia  z budżetu gminy Brzozów pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego w związku z  budową chodnika w miejscowości Górki, które przedstawiła  Skarbnik Anna Konieczna.


Wysoka Rada kolejno jednogłośnie dokonała zmiany uchwały własnej z dnia 29 maja br., w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu  gminy Brzozów, która, jak podkreślił Bogdan Błaż – Kierownik brzozowskiego MOPS związana jest z usunięciem zapisu dotyczącego zwolnienia z tytułu opłat za pobyt w schronisku, a następnie zmiany/uchylenia Miejscowego Planu Zagospodarowania miasta Brzozowa „Brzozów – 8” obejmującego teren wysypiska odpadów komunalnych oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania miasta Brzozowa „Brzozów – 9”.


 
Kolejne  przyjęte przez Wysoką Radę jednogłośnie uchwały dotyczyły  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie. Pierwsza z nich  przedstawiona przez Wojciecha Kozubala – Zastępcę Kierownika SP ZOZ w Brzozowie związana była ze zmianą uchwały własnej  z dnia 5 października 2001 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ, następne: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu za rok 2019. Wojciech Kozubal w związku z pytaniami ze strony radnych zwrócił uwagę na podjęte starania dotyczące przywrócenia lekarza do Punktu Lekarskiego w miejscowości Zmiennica. Nadmienił również, że  aktualnie trwają prace nad modernizacją  serwerowni, sieci teleinformatycznej i telefonicznej SP ZOZ, której  niedoskonałości były w szczególności zauważalne podczas obostrzeń związanych z epidemią Covid-19, podczas których pacjenci zmuszeni byli załatwiać sprawy w większości telefonicznie.


Radni zajęli również stanowisko w sprawie  skargi  na działalność sołtysa sołectwa Grabownica Starzeńska wniesionej dnia 23 czerwca br., oraz skargi na działalność Burmistrza Brzozowa, które Wysoka Rada po analizie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej uznała za bezzasadne. Projekty uchwał  oraz szczegółowe uzasadnienia w tych sprawach przedstawił Adam Pomykała – Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej.


W ramach wolnych wniosków kończących obrady sesji absolutoryjnej skupiono się w szczególności na sprawach: remontu i oddania do użytku ulicy Piastowej oraz Parkowej i Polnej, stawek opłat za kanalizację, bezpieczeństwa na drogach  z naciskiem na organizację ruchu na moście koło zabytkowego kościoła w Humniskach, harmonogramu działań związanych z oddaniem do użytku sal gimnastycznych w Zmiennicy oraz Turzym Polu, rozważenia możliwości zadawania pytań przez mieszkańców w formie elektronicznej w związku z obecną sytuacją wywołaną epidemią COVID-19, remontów cząstkowych dróg gminnych z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól uprawnych i budowy chodników.


Radni poprzez odśpiewanie  hymnu narodowego na wniosek radnego Krzysztofa Bednarczyka uczcili także pamięć bohaterów w związku z 76. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego  oraz 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej – decydującego starcia w ramach   wojny polsko – bolszewickiej.

Relacja video z XXVI  sesji Rady Miejskiej >>>link<<<
Źródło: UM Brzozów / RAVF
Komentarze
Brak komentarzy do wyświetlenia!
Dodaj komentarz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.