Dzisiaj jest: 7.8.2020, imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Budżet Gminy Brzozów na rok 2020 uchwalony [ZDJĘCIA]

Dodano: 7 miesięcy temu
Redakcja poleca!
Budżet Gminy Brzozów na rok 2020 uchwalony [ZDJĘCIA]

Radni po otwarciu XIX sesji zwyczajnej przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie, dokonaniu zmian w porządku obrad dotyczących wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2019 oraz wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza Brzozowa z realizacji uchwał z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Brzozów na rok 2020 dla Gminy Jasienica Rosielna w formie dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej Aglomeracji Jasienica Rosielna” w wysokości 200.000 zł, po której Wysoka Rada przy osiemnastu głosach za, jednym wstrzymującym oraz jednym przeciw uchwaliła budżet Gminy Brzozów na rok 2020.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozów na rok 2020 poprzedziło przedstawienie przez Skarbnik Gminy Brzozów Katarzynę Majdosz uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Brzozów na rok 2020 przekazanej do zaopiniowania RIO dnia 15 listopada br., oraz  opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie projektu budżetu, którą przedstawił Przewodniczący ww. Komisji Radny Andrzej Łach. W opinii Komisji cyt: „Budżet gminy Brzozów zaplanowano, jako budżet z nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1.5 mln zł., która zostanie przeznaczona na  spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a planowane realne dochody budżetu zapewniają finansowanie podstawowych, niezbędnych zadań realizowanych w gminie”. Komisja  biorąc pod uwagę występujące obiektywne  uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej samorządu oraz pozytywne opinie Komisji Stałych Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Brzozów na rok 2020.


Burmistrz Szymon Stapiński odnosząc się do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wypracowanej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie,  podkreślając fakt trudnej sytuacji finansowej Gminy Brzozów wyraził nadzieję, że przeprowadzona w roku 2019 szeroka optymalizacja zarówno wydatków, jak i procedur odpowiednio zaprocentuje. Podziękował ponadto Wysokiej Radzie za zaufanie i zapewnił, iż będzie starał się sukcesywnie poprawić sytuację finansową Gminy Brzozów na przestrzeni roku budżetowego 2020.

Następnie podjęto  przy osiemnastu głosach za i dwóch wstrzymujących uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Brzozów stanowiącą instrument wieloletniego planowania finansowego, którą zaprezentowała Skarbnik Katarzyna Majdosz.


 
Kolejna uchwała podjęta  jednogłośnie dotyczyła   zmiany uchwały własnej z dnia 31 grudnia 2018 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jasienica Rosielna w przedmiocie rozbudowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej Gminy Jasienica Rosielna, po której wprowadzone zostały zmiany w budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.

Powołanie Komisji do dokonywania zniszczenia dokumentów  złożonych Radzie Miejskiej w Brzozowie przy zgłaszaniu kandydatów na ławników  w wyborach na kadencję 2020-2023 było przedmiotem kolejnej uchwalonej jednogłośnie uchwały zaprezentowanej przez Dorotę Kamińską – Przewodniczą Rady Miejskiej w Brzozowie. W skład ww. Komisji weszli Radni: Kazimierz Tympalski, Paweł Froń oraz Józef Miksiewicz.

Dwa następne projekty uchwał, zaprezentowała Alicja Tomoń – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych. Dotyczyły one powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego, jako organu doradczego, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej w granicach  określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:  uchwałę w sprawie wskazania radnego, jako członka komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie, którym został Radny Krzysztof Bednarczyk oraz uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Brzozowie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wysoką Radę reprezentowali w tej kwestii będą Radni: Aleksandra Haudek, Urszula Tesznar oraz Andrzej Łach.
 

Gminne Programy na rok 2020 dotyczące Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprezentowane przez Marię Leń – Sekretarz Gminy Brzozów  ujęte w pkt. 6 i, j porządku obrad zostały następnie uchwalone przez Wysoką Radę  jednogłośnie.

Ostatnią uchwałą podjętą na XIX sesji zwyczajnej Rady Miejskiej była uchwała w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Brzozów”, którym została uhonorowana w uznaniu zasług za bezinteresowną działalność kulturalną i społeczną na rzecz budowania oraz integrowania wspólnoty mieszkańców Gminy Brzozów pani Zofia Olejko.

W oparciu o  zapisy Regulaminu  w sprawie ustalenia zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Brzozów” z wnioskiem o nadanie tytułu do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzozowie, zaopiniowanym pozytywnie prze Kapitułę wystąpił dnia 13 grudnia br., Burmistrz Brzozowa.

Pani Zofia Olejko jako pasjonat muzyki, teatru i tańca dała się poznać społeczności lokalnej jako wyjątkowy organizator i animator działalności kulturalnej. Od roku 1963 nieprzerwalnie kieruje i organizuje prace Zespołu Obrzędowego „Graboszczanie”. Do chwili obecnej opracowała 16 scenariuszy widowisk m.in.: „Wesele Grabownickie”, „Jak to dawniej bywało”, „Partyzanci”, „Deptowiny”, „Wieczór u Błażeja”, „Grabowskie porządki”, „Herody” i wiele innych.


Równolegle do Zespołu Obrzędowego powstała ponadto Kapela Ludowa, która kierowana przez Panią Zofię Olejko po dzień dzisiejszy uczestniczy w wielu widowiskach oraz daje samodzielne koncerty. Minione lata to setki występów Kapeli oraz wiele wyróżnień i nagród zarówno o zasięgu regionalnym, jak również ogólnopolskim, których zwieńczeniem były liczne nagrania dla Telewizji Rzeszów i Polskiego Radia Rzeszów.

Akt nadania tytułu  „Honorowego Obywatela Gminy Brzozów” zostanie wręczony Laureatce  w dniu 29 stycznia 2020 roku podczas XIV Sympozjum Historycznego z okazji 660-lecia powstania miasta Brzozowa.


Sesję zakończyły wolne wnioski, w ramach których  poruszono kwestie bieżące, a w szczególności sprawy: budowy chodników i remontu infrastruktury drogowej, parkometrów, osuwiska przy drodze gminnej na ul. 3 Maja, inwentaryzacji sal gimnastycznych w Zmiennicy i Turzym Polu oraz  oświetlenia ulic.

Na zakończenie  ostatniej XIX sesji zwyczajnej w roku 2019 Dorota Kamińska  – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie złożyła  wszystkim obecnym życzenia noworoczne,  w szczególności wszelkiego dobra w nadchodzącym Nowym 2020 Roku.

Obrady XIX sesji – relacja video >>>link<<<<
Źródło: UM Brzozów / RAVF
Komentarze
Brak komentarzy do wyświetlenia!
Dodaj komentarz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.