Dzisiaj jest: 27.5.2020, imieniny: Amandy, Jana, Juliana

XVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej – odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Kazimierza Zajdla [ZDJĘCIA]

Dodano: 7 miesięcy temu
Redakcja poleca!
XVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej – odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Kazimierza Zajdla [ZDJĘCIA]

W dniu 30 października br., na XVII sesji zwyczajnej obradowała Rada Miejska w Brzozowie pod przewodnictwem Doroty Kamińskiej – Przewodniczącej Rady, podczas której nastąpiło m.in.: odwołanie Radnego Kazimierza Zajdla z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady.

Po otwarciu sesji,  stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przyjęciu zmian w porządku sesji  Radni wysłuchali sprawozdania  z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz sprawozdania Burmistrza Brzozowa  z działalności w okresie międzysesyjnym, które przedstawił Burmistrz Brzozowa –Szymon Stapiński nawiązując m.in.: do planowanego podpisania umowy partnerskiej ze Starym Sączem.


Po uprzednim przyjęciu zmian  w porządku obrad na wniosek Radnego Krzysztofa Bednarczyka poparty podpisami ¼ ustawowego składu Rady,  ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia  procedury głosowania nad wnioskiem o odwołanie Radnego Kazimierza Zajdla  z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w składzie Krzysztof Bednarczyk – Przewodniczący, członkowie: Urszula Tesznar  i Zbigniew Cyganik,  Wysoka Rada bezwzględną większością głosów  w głosowaniu tajnym, przy dwunastu  głosach  za,  czterech  przeciw oraz czterech wstrzymujących podjęła decyzję o odwołaniu  Radnego Kazimierza Zajdla z pełnionej funkcji.


W dalszej części obrad  Rada Miejska w Brzozowie przystąpiła do rozpatrzenia petycji z dnia 21 sierpnia br., w przedmiocie uchwalenia polityki zarządzania konfliktem interesów w Urzędzie Miejskim w Brzozowie. Wysoka Rada po analizie przedmiotowej sprawy w ramach prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM przy osiemnastu głosach za i dwóch wstrzymujących podjęła decyzję o jej bezzasadności.

Kolejny poparty dziewiętnastoma głosami za, przy jednym wstrzymującym projekt uchwały przedstawiony przez Alicję Tomoń – Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych  dotyczył  podjęcia uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania  Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w związku ze wspólnym wnioskiem wymaganych ustawowo  pięciu organizacji pozarządowych z terenu gminy Brzozów. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego zgodnie z założeniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie stanowi organ doradczy, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczących sfer  pożytku publicznego.
 


Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła kolejnych pięć projektów uchwał. Dwa zaprezentowane przez Beatę Szlamę – Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa dotyczące  przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzozów na lata 2015-2020  i  uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminę Brzozów  z dnia 20 sierpnia br.,  w związku ze zmianą ustawowych unormowań prawnych odnoszących się do zapisów Regulaminu oraz pozostałe trzy,  które przedstawił Piotr Zgłobicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury. Dotyczyły one  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów w przypadku działki o Nr 1275/6 zlokalizowanej w Brzozowie przy ul. Spacerowej, sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów o łącznej powierzchni 127 m2  znajdującej się przy ul. Rzecznej celem  poprawienia warunków zagospodarowania sąsiedniej działki będącej własnością osoby prywatnej  oraz sprzedaży użytkownikowi wieczystemu  w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej o pow. 341 m2   zlokalizowanej na ul. 3 Maja w Brzozowie.

Skarbnik  Gminy Brzozów Katarzyna Majdosz przybliżyła Wysokiej Radzie zapisy kolejnych pięciu przyjętych projektów uchwał. Pierwszy dotyczył zmiany uchwały  własnej  z dnia 28 lutego br.,  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu. Kolejne dwa związane  z wyrażeniem zgody na zaciągniecie zobowiązania finansowego na rok 2020 na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego  na realizację zadania publicznego i udzieleniem pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego odnosiły się natomiast  do aktualnie realizowanej inwestycji drogowej w miejscowości Stara Wieś  pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2030R w km 8+621 wraz z dojazdami, budowie, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Stara Wieś”. Dwie ostatnie zaprezentowane przez Skarbnik Katarzynę Majdosz uchwały dotyczyły natomiast  zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 w związku z przebudową drogi gminnej o Nr 11511R ul. Parkowa – ul. Polna w Brzozowie oraz wprowadzenia zmian  w tegorocznym budżecie gminy Brzozów.

Jak podkreślił Burmistrz Szymon Stapiński dziękując w szczególności parlamentarzystom, jak również władzom wojewódzkim i powiatowym za wsparcie, przychylność i  współpracę w kwestiach  inwestycji drogowych na terenie Gminy Brzozów przetarg na realizację  przebudowy drogi gminnej  obejmującej ul. Parkową i ul. Polną zostanie ogłoszony jeszcze w  tym roku.


Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie zaprezentowanej przez Naczelnik Alicję Tomoń uchwały w sprawie ustalania zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Brzozów”, zmieniającej  uchwałę Rady Miejskiej z dnia 20 maja 1994 roku, w związku z dostosowaniem tej materii do obowiązujących przepisów prawnych. W sposób szczegółowy zostały zatem doprecyzowane zasady oraz tryb nadawania tytułu dla osób, które wykazały się dużym wkładem na rzecz Gminy Brzozów w dziedzinach: życia społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturalnego oraz wkładem w promocję Gminy Brzozów.

W wolnych wnioskach kończących obrady XVII  sesji zwyczajnej Radni, Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli odnieśli się m.in.: do spraw chodników i dróg gminnych, remontu mostów, oświetlenia, zaplanowanego remontu ul. Piastowej w Brzozowie,  gabinetu stomatologicznego w miejscowości Grabownica Starzeńska, realizacji projektu scalania gruntów, kalkulacji  przyjętej wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych i segregacji odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad odbioru odpadów zielonych oraz  budowy sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych w miejscowościach Zmiennica i Turze Pole, na których dokończenie jak nadmienił Burmistrz Szymon Stapiński w związku z zerwaniem umów z dotychczasowym wykonawcą prac zostanie ogłoszony nowy przetarg.


Burmistrz Szymon Stapiński w trakcie wolnych wniosków zaprosił również wszystkich na otwarcie  Targowiska  Gminnego, które od dnia 4 listopada br., znajdować się będzie w nowej lokalizacji tj. na ul. Legionistów w Brzozowe, za budynkiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Obrady XVII sesji - relacja video >>>link<<<
Źródło: UM Brzozów / RAVF
Komentarze
Brak komentarzy do wyświetlenia!
Dodaj komentarz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.