Dzisiaj jest: 29.5.2020, imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Relacja z XVI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej

Dodano: 8 miesięcy temu
Redakcja poleca!
Relacja z XVI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej

W dniu 30 września br., na XVI sesji zwyczajnej obradowała Rada Miejska w Brzozowie pod przewodnictwem Doroty Kamińskiej – Przewodniczącej Rady. Po otwarciu sesji, stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przedstawieniu jej porządku Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz sprawozdania Burmistrza Brzozowa z działalności w okresie międzysesyjnym, które przedstawił Burmistrz Brzozowa – Szymon Stapiński.

Informacje  dotyczące:  przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozów,  kształtowania się  wieloletniej prognozy finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ za I półrocze br., omawiane szczegółowo na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej zostały ujęte w punkcie szóstym  XVI sesji zwyczajnej.


W dalszej części obrad Rada Miejska w Brzozowie podjęła  jednogłośnie trzy projekty uchwał przedstawione przez Alicję Tomoń – Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych. Pierwszy  dotyczący przystąpienia gminy Brzozów  do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego  z siedzibą  w Krośnie, którego misją jest  w szczególności: wspieranie idei samorządności lokalnej z uwzględnieniem historycznych  więzi i kulturowego dziedzictwa, integrowanie na płaszczyźnie regionalnej gmin i powiatów należących do Stowarzyszenia, kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych i lobbingu samorządowego, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów oraz wymiana doświadczeń i upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach i powiatach. Kolejne dwa projekty dotyczyły zmiany uchwały z dnia 30 sierpnia 2018 r.,  w sprawie  ustalenia regulaminu  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacenia nagród ze specjalnego funduszu nagród  oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzozów,  w której realizację gmina Brzozów  zabezpieczając wkład własny w wysokości 10 % włączyła się począwszy od roku szkolnego 2019/2020.

Kolejnych siedem uchwał, w tym sześć przyjętych jednogłośnie  przez Wysoką Radę zaprezentował Mariusz Owoc podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury. Wspomniane uchwały dotyczyły  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne gminy Brzozów (działki: 2260/1 i 4155), nieodpłatnego nabycia nieruchomości, sprzedaży i zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Brzozów oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Brzozów i  utworzenia i przyjęcia Regulaminu Targowiska Gminnego w Brzozowie.


Skarbnik gminy Brzozów Katarzyna Majdosz przedstawiła ujętą w pkt. 7 k porządku obrad uchwałę dotyczącą  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego odnoszącą się  do budowy chodnika w miejscowości Przysietnica oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie gminy Brzozów (pkt. 7 l porządku obrad).

Po przedstawieniu Regulaminu głosowania  w wyborach ławników do sądów powszechnych  przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej procedującej w trzyosobowym składzie (Przewodniczący – Krzysztof Bednarczyk, członkowie: Urszula Tesznar i Piotr Jatczyszyn)  poznaliśmy  nowych ławników wybranych  do Sądu Rejonowego w Brzozowie i Sądu Okręgowego w Krośnie. W wyniku uzyskania  dziewięciu głosów za przy dziesięciu  przeciw jedyny kandydat zgłoszony  na ławnika do Sądu Rejonowego w Sanoku Wydział Pracy  nie został wybrany.

Ławnikami na kadencje 2020-2023 do Sadu Rejonowego w Brzozowie zostali: Urszula Dąbrowska – Huber, Ewa Mazur oraz Wiatrak Anna, natomiast do Sądu Okręgowego w Krośnie Maria Bieda, Józef Byczyński,  Małgorzata Chmiel, Adam Kaczmarski oraz obecna  na sesji Marta Płońska  – członek organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”.

Uchwała o wyborze ławników wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

W dalszej części sesji  Radni rozpatrzyli ponadto dwie uznane zwykłą większością głosów za bezzasadne skargi na  działalność Burmistrza Brzozowa oraz powołali  Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Brzozowie w składzie: Krzysztof Łobaza, Maria Leń, Alicja Tomoń, Urszula Tesznar, Andrzej Łach, Kazimierz Tympalski oraz Grzegorz Pietryka.
 


Burmistrz Szymon Stapiński przedstawił  kolejną podjętą jednogłośnie uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasta Sanoka w zakresie hurtowej dostawy wody.  Jak podkreślił Zbigniew Irzyk – Prezes PGK Sp. z o. o. w Brzozowie według tej koncepcji woda ma być dostarczana  dla gminy Brzozów  z ujęcia w miejscowości Trepcza według stawek obowiązujących w mieście Sanoku. Dodał, że ujęcia wody „Brzozów – Jakla Wielka”   byłyby w tym przypadku  wykorzystywane wyłącznie w stopniu minimalnym zapewniającym  podtrzymanie źródła. Jest to decyzja strategiczna i priorytetowa,  biorąc pod uwagę  obniżający się corocznie poziom wód gruntowych oraz jak stwierdził Burmistrz Szymon Stapiński kluczowa dla rozwoju gminy Brzozów.

Radni jednogłośnie przyjęli zaprezentowaną przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej  uchwałę w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 14 grudnia 2018 r.,  w sprawie wybory Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Nowym Przewodniczącym Komisji  został Radny Kazimierz Tympalski. Dotychczas tę funkcję pełniła Radna Dorota Kamińska.

W wolnych wnioskach, po których Dorota Kamińska – Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Brzozowie dokonała zamknięcia obrad  Radni, Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli poruszyli  w szczególności sprawy kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem skargi na działalność Burmistrza Brzozowa, gabinetu stomatologicznego w miejscowości Grabownica Starzeńska, osuwiska  na ul. 3 Maja w Brzozowie, postępu prac związanych z projektem scalania gruntów, remontu ul. Piastowej w Brzozowie i dróg  gminnych, oświetlenia ulicznego oraz systemu gospodarki odpadami w zakresie udostępniania worków służących do zbierania odpadów komunalnych.

Obrady XVI sesji – relacja video >>>link<<<<
Źródło: UM Brzozów / RAVF
Komentarze
Brak komentarzy do wyświetlenia!
Dodaj komentarz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.